Ubicació: Polígon Industrial de Llevant
Estil / Època: Neolític Edats dels Metalls

Restes d’un centre de producció i explotació agrícola del tipus sitges datades del Bronze inicial. El mes de maig de 2006, arran de la urbanització del sector C del polígon industrial, es va dur a terme una intervenció arqueològica que va permetre documentar íntegrament tres estructures arqueològiques localitzades en dos punts diferenciats de l’àmbit d’actuació urbanística totalment allunyats entre si dins la gran superfície d’afectació dels rebaixos.

En la zona que ens ocupa es van documentar les SITGES E1 i E2, de planta circular i perfil cilíndric que podrien tenir funcions d’emmagatzematge i es van situar cronològicament vers el Bronze inicial i el Neolític-Bronze respectivament. També es va documentar una Paleocanal o canal antropitzada al cantó sud del jaciment, relativament a prop de l’estructura E01.

HISTÒRIA

La intervenció arqueològica es va dur a terme entre el mes de maig 2006 sota la direcció de l’arqueòleg Jordi Roig Buxó (Arrago) i la promoció del Pla Especial del Sector C Industrial Llevant.